مسئولیت اجتماعی

ما اعضای خانواده امواج گستر نوین، همواره تلاش می کنیم بافعالیت های کوچک اما موثر در حوزه هایی همانند: آموزش، توانمندسازی اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه و حفاظت از محیط زیست گامی برداشته و نسبت به مردم و جامعه خود ادای دین کنیم.

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود.

این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود. استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.

آماری از فعالیت های خیرخواهانه معین نعیم آبادی